ตัวอย่าง ระบบกระจายเสียงไร้สายอัจฉริยะ
สำหรับ เทศบาล/อบต/หมู่บ้าน/หน่วยงานอื่นๆ